ALGEMENE VOORWAARDEN

 

  1. Definities en interpretaties

1.1 In deze voorwaarden betekent 'het Bedrijf' Wines Cellars Ltd. en 'de Koper' elke persoon, firma, bedrijf of andere organisatie die een bestelling plaatst bij het Bedrijf.

1.2 Het bedrijf wordt geacht de verkoper van goederen te zijn.

1.3 'de Goederen' betekent het product dat door het Bedrijf te koop wordt aangeboden en dat de Koper moet kopen in overeenstemming met deze Voorwaarden.

1.4 De titels die in deze voorwaarden worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en zijn niet van invloed op de interpretatie of aansprakelijkheid ervan.
2. Toepassing en variatie van voorwaarden

2.1 Het bedrijf verkoopt en de koper koopt goederen in overeenstemming met een offerte of aanbieding van het bedrijf die door de koper is geaccepteerd of een bestelling van de koper die door het bedrijf is geaccepteerd.

2.2 Deze voorwaarden zullen worden opgenomen in alle offertes en contracten voor de verkoop van goederen en / of diensten door het bedrijf en enige bepaling van de bestelling van de koper die daarmee in strijd is, heeft geen effect.

2.3 Deze voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming die de wijziging vermeldt en uitdrukkelijk verwijst naar de te wijzigen voorwaarde.

2.4 Indien de Koper zich niet strikt aan deze voorwaarden heeft gehouden, heeft het Bedrijf het recht om er later op te vertrouwen als hij dat wenst.

2.5 De ​​werknemers van het bedrijf zijn niet bevoegd om enige verklaring af te leggen met betrekking tot de goederen, tenzij schriftelijk bevestigd door het bedrijf. Bij het aangaan van een contract erkent de Koper dat hij niet vertrouwt op dergelijke bevestigingen die niet zijn bevestigd.

3. Specificaties en bestellingen

3.1 De specificatie voor Goederen is diegene die is uiteengezet in de verkoopliteratuur van het Bedrijf of die nauw aansluit bij de informatie die aan het Bedrijf wordt verstrekt wanneer er geen specificatie wordt gegeven.

3.2 Illustraties, foto's en beschrijvingen met betrekking tot specificaties van de Goederen, mogelijke haalbare kelder- / grondtemperaturen zijn alleen bedoeld als richtlijn en zijn niet bindend voor het Bedrijf, tenzij specifiek vermeld in aanbestedingsdocumenten of offerte van het Bedrijf.

3.3 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om specificaties naar eigen goeddunken te wijzigen om te voldoen aan relevante wettelijke of regelgevende vereisten of wanneer de wijziging van de specificatie geen materieel effect heeft op de kwaliteit of prestaties.

3.4 Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in specificaties die door de koper zijn aangebracht met betrekking tot de veiligheid of prestaties van de goederen.

3.5 Geen enkele bestelling die is overeengekomen kan door de Koper worden geannuleerd of gewijzigd, tenzij schriftelijk overeengekomen door het Bedrijf, onder de voorwaarden dat de Koper het Bedrijf zal vrijwaren voor alle verliezen, kosten, schade of uitgaven als gevolg van de annulering of wijziging.

3.6 Alle geaccepteerde bestellingen zijn onderworpen aan onderzoek en akkoord met de ontwerpcriteria van het Bedrijf.

3.7 Het voldoen aan de vereisten van eventuele relevante bouwvoorschriften is de verantwoordelijkheid van de koper, eventuele externe installateurs en de eigenaar van het gebouw. De bouwvoorschriften zijn van toepassing op de meeste bouwwerkzaamheden, daarom is het belangrijk om te weten wanneer goedkeuring nodig is. http://www.planningportal.gov.uk/permission/responsabilities/buildingregulations/

4. Prijzen en offertes

4.1 De opgegeven of opgegeven prijzen zijn exclusief btw tegen het geldende tarief of enige andere toepasselijke belasting of heffing, tenzij anders vermeld in de verkoopliteratuur of op de offerte. * Momenteel wordt er geen BTW in rekening gebracht.

4.2 Tenzij anders vermeld, wordt levering extra in rekening gebracht tegen het door het bedrijf vastgestelde tarief.

4.3 Geen enkele offerte, schatting of offerte die door het bedrijf is gedaan of gedaan, vormt een bindend contract dat door de koper kan worden aanvaard. Een bindend verkoopcontract voor Goederen komt alleen tot stand na schriftelijke aanvaarding door het Bedrijf.

4.4 Elke typografische, administratieve of andere fout of weglating in verkoopliteratuur, offerte, specificatie, factuur of ander document of informatie uitgegeven door het bedrijf is onderhevig aan correctie zonder enige aansprakelijkheid van het bedrijf.

4.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven offertes 30 dagen geldig vanaf de datum van offerte.

4.6 Verkoopinformatie, prijslijsten en andere gerelateerde documenten die door het bedrijf zijn uitgegeven met betrekking tot de verkoop van goederen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

4.7 De prijs van goederen wordt vermeld in de offerte van de onderneming.

4.8 Het bedrijf behoudt zich het recht voor, door de koper voorafgaand aan de levering van goederen op de hoogte te stellen, om de prijs van goederen te verhogen om eventuele latere kostenverhogingen voor de verkoper als gevolg van wijzigingen in de leverdatum, hoeveelheden, specificatie en vertragingen te weerspiegelen. veroorzaakt door de instructies van de Koper of door het feit dat de Koper niet voldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot de verkoop of levering van Goederen.

5. Betalings- en kredietvoorwaarden

5.1 Bestellingen die onder Pro-Forma-voorwaarden zijn geaccepteerd, worden pas verzonden nadat de volledige betaling voor de Goederen is ontvangen.

5.2 Een aanbetaling van minimaal 50% is vereist, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het saldo van de bestelling moet worden betaald voorafgaand aan de levering of installatie van goederen.

5.3 Stortingen zijn alleen vereist voor voorraadartikelen en worden vóór verzending volledig door de koper betaald.

5.4 Betaalde aanbetalingen worden niet gerestitueerd.

5.5 In omstandigheden waarin de goederen klaar zijn voor levering en aan de koper worden gemeld, maar de koper niet klaar is om de levering te accepteren, zal het saldo binnen 15 dagen na een dergelijke kennisgeving aan het bedrijf worden betaald. Na deze periode aanvaardt het bedrijf aansprakelijkheid en houdt ze deze maximaal 30 dagen gratis vast. Indien deze periode moet worden verlengd, dient de onderneming schriftelijk om toestemming te worden gevraagd en is er een overeengekomen geldtarief voor opslag en aansprakelijkheid.

5.6 Betalingen kunnen worden gedaan bij afhaling, maar kunnen niet worden geaccepteerd bij levering van goederen.

5.8 Kredietrekeningen zijn niet beschikbaar.

5.9 Betaling dient te geschieden op de vervaldag ondanks het feit dat levering niet heeft plaatsgevonden. Goederen blijven eigendom van het bedrijf totdat ze volledig zijn betaald.

5.10 Het Bedrijf heeft het recht om rente in rekening te brengen en de Koper is rente verschuldigd over elk bedrag dat niet op de vervaldag is betaald tegen een tarief van 3% boven het huidige bankrentetarief.

6. Risico en titel

6.1 Het risico van de goederen gaat bij levering over op de koper. Het risico omvat de beschadiging of het verlies van goederen.

6.2 De juridische en gunstige titel van de goederen gaat niet over op de koper totdat het bedrijf de volledige betaling voor de goederen heeft ontvangen in goedgekeurde fondsen of contanten.

6.3 Tot het moment dat de onderneming geld heeft ontvangen en de titel in de goederen is overgegaan op de koper, is de koper in het bezit van de goederen als bewaarnemer voor de onderneming, waar de koper de goederen op de juiste manier opslaat en ervoor zorgt dat de goederen duidelijk identificeerbaar zijn zoals geleverd door het bedrijf en verzekeren tegen alle redelijke risico's.

6.4 Totdat de eigendom op de Koper is overgegaan, zal de Koper de Goederen op verzoek franco aan de Onderneming retourneren en heeft de Onderneming het recht om, onverminderd enig ander recht, de eigendommen van de Koper in te nemen om deze Goederen terug te nemen of te verwijderen.

6.5 Het staat de Koper vrij om de Goederen in het kader van een normale bedrijfsvoering te verkopen. De opbrengst waarvan en enig voordeel van verkoop zal eigendom zijn en voor de Vennootschap in beheer gehouden worden, los van haar eigen geld, op een aparte bankrekening.

6.6 Het recht van de Koper op het bezit van Goederen waarin de eigendomstitel niet is overgegaan, eindigt onmiddellijk in het geval van een rechtspersoon de benoeming van een curator of een liquidatieorder of, in het geval van een individu, het doen van een Faillissementsbevel tegen hem of zijn aangaan van een individuele vrijwillige regeling.

7. Levering, verzending en inspectie

7.1 Levering van de goederen door het bedrijf vindt plaats aan de koper op een plaats in het Verenigd Koninkrijk die is gespecificeerd in de bestelling van de koper en / of de acceptatie van het bedrijf als de locatie waar de goederen moeten worden afgeleverd.

7.2 De Koper kan op elk moment van het bedrijf afhalen nadat het Bedrijf de kennisgeving heeft geïncasseerd. Afhalingen moeten vooraf worden geregeld om gezondheids- en veiligheidsredenen en om ervoor te zorgen dat de goederen gemakkelijk worden opgeborgen voor gemakkelijke toegang. De koper mag op eigen risico het bedrijfsterrein betreden.

7.3 Data of termijnen vermeld voor levering of installatie van Goederen zijn bij benadering, alleen gegeven ter referentie en tijd voor levering is niet van essentieel belang, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen door het Bedrijf.

7.4 Het niet naleven van leveringsdata door het bedrijf om welke reden dan ook, vormt geen contractbreuk en geeft de koper niet het recht om het contract als beëindigd te beschouwen of enig ander rechtsmiddel tegen het bedrijf.

7.5 Als de koper de goederen of een deel ervan niet afneemt op de vooraf afgesproken leverdatum en / of geen instructies, documenten of toestemmingen verstrekt die nodig zijn om de levering van de goederen mogelijk te maken, heeft het bedrijf het recht om de goederen op te slaan of zorg voor de opslag van de Goederen en dan gaat het risico in de Goederen over op de Koper.

7.6 In het geval van artikel 7.5 wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden en betaalt de Koper alle kosten en uitgaven met betrekking tot de daaropvolgende opslag- en verzekeringskosten, samen met de kosten voor het opnieuw leveren van Goederen.

7.7 In het geval dat het bedrijf de goederen niet levert op een gespecificeerde leverdatum buiten de redelijke controle van het bedrijf, of het nu de schuld van de koper of vervoerders is, is het bedrijf niet aansprakelijk voor dergelijke late levering.

7.8 Het bedrijf adviseert sterk dat er geen installatieplannen worden uitgevoerd totdat de koper de goederen in ontvangst heeft genomen en volledig tevreden is met het product. Er worden geen vergoedingen aangeboden voor kosten van de Koper als gevolg van het negeren van het voornoemde.

7.9 Alle zendingen worden verzonden via een externe koerier. Een kopie van de voorwaarden van individuele koeriers kan worden aangevraagd op het moment van levering. Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor problemen die zich voordoen terwijl de goederen onderweg zijn, zoals vermeld in sectie 8.

8. Inspectie en defecte goederen

8.1 De Koper is verplicht de Goederen te inspecteren bij levering of bij afhaling op het bedrijfsterrein.

8.2 Wanneer goederen bij aankomst lijken te zijn beschadigd, moet de levering worden gefotografeerd en geweigerd en moet de vrachtbrief worden ondertekend als 'beschadigd'.

8.3 Indien Goederen bij levering niet redelijkerwijs kunnen worden geïnspecteerd, dient de vrachtbrief te worden ondertekend als 'niet aangevinkt'.

8.4 Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gebrek, schade of tekorten die duidelijk zouden zijn bij redelijke inspectie van goederen. Als deze voorwaarden niet worden nageleefd, is het bedrijf niet aansprakelijk als een schriftelijke klacht niet binnen 3 dagen na levering bij het bedrijf wordt ingediend, waarin het beweerde defect, de schade of het tekort wordt beschreven.

8.5 Met betrekking tot klachten die worden gemeld in overeenstemming met clausule 8.4, is het bedrijf niet aansprakelijk, tenzij de gelegenheid om de goederen te inspecteren aan het bedrijf wordt aangeboden voordat enig gebruik van de goederen wordt gemaakt, of wijzigingen worden aangebracht door de koper.

8.6 Goederen worden niet geretourneerd aan het bedrijf zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

8.7 Alle goederen die aan het bedrijf worden geretourneerd in overeenstemming met clausule 8.6 wanneer het bedrijf ervan overtuigd is dat de goederen een gebrekkige kwaliteit hebben of anderszins, worden kosteloos vervangen of terugbetaald, maar het bedrijf is niet verder aansprakelijk jegens de koper.

8.8 Alle goederen die door de koper aan het bedrijf worden geretourneerd, zijn voor eigen risico van de koper en moeten vóór verzending op passende wijze door de koper worden verpakt. De onderneming is in geen geval verantwoordelijk voor verlies of schade die verder gaat dan uitdrukkelijk vermeld in artikel 8.4, in het bijzonder voor enige vorm van gevolgschade.

8.9 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor goederen die onderhevig zijn aan slijtage of goederen die niet op de juiste manier zijn onderhouden die geschikt zijn voor een dergelijk product. Het bedrijf kan onderhoudsadvies en literatuur met betrekking tot de goederen alleen als richtlijn aanbieden, maar het blijft uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat de goederen correct worden verzorgd en onderhouden.

8.10 Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor defecten die het gevolg zijn van opzettelijke schade, nalatigheid, het niet opvolgen van de instructies van het bedrijf (mondeling of schriftelijk), misbruik of wijziging van de goederen zonder toestemming van het bedrijf. Installaties door de koper of een persoon of ander bedrijf dat namens de koper werkt, worden op geen enkele manier gegarandeerd of goedgekeurd door het bedrijf.

8.11 Voor het retourneren van goederen aan het bedrijf met een restwaarde kan een vergoeding voor het opnieuw in rekening brengen worden gevraagd, geheel naar eigen goeddunken van het bedrijf.

9. Op bestelling gemaakte goederen

9.1 Wanneer het bedrijf niet in staat is om bestelde goederen te produceren vanwege onverwachte technische of andere problemen, behoudt het zich het recht voor om de bestelling te annuleren zonder aansprakelijkheid jegens de koper.

9.2 Goederen die op bestelling zijn gemaakt en aangepast zijn aan de eis van de Koper, kunnen niet worden geretourneerd voor terugbetaling.

93 Annulering of wijziging van een bestelling wordt niet geaccepteerd, tenzij naar eigen goeddunken van de Onderneming, onder voorwaarden die de Onderneming vrijwaren tegen enig verlies of kosten die zich hebben voorgedaan. Depositobetalingen worden niet gerestitueerd.

9.4 Wanneer goederen worden vervaardigd volgens ontwerpen of schema's die door de koper worden geleverd en niet door de koper worden geadviseerd omdat ze onderhevig zijn aan auteursrecht of octrooi door een derde partij, aanvaardt het bedrijf geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten als gevolg van een schending van dat octrooi of copyright.

9.5 Met de hand vervaardigde producten zijn mogelijk niet vrij van onvolkomenheden, maar zijn onderworpen aan ons kwaliteitscontrolesysteem. Elk item wordt grondig geïnspecteerd en voor zover redelijkerwijs mogelijk is, worden alle problemen in dit stadium behandeld.

10. Installatie

10.1 Wanneer een bedrijf wordt gecontracteerd om installatiewerkzaamheden uit te voeren, is het de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat geschikte bouwspecificaties geschikt zijn voor het gegeven product. Het bedrijf zal advies geven over wat het geschikt acht, maar alleen ter referentie.

10.2 De Koper neemt contact op met de gebouwbeheerder om te bevestigen welke specificatie / constructie de Goederen op / in moeten worden geïnstalleerd en, indien nodig, een constructeur te raadplegen om bevestiging en verduidelijking te krijgen. http://www.planningportal.gov.uk/permission/responsabilities/buildingregulations/

10.3 Alle gemaakte en defecte installaties als direct gevolg van een ongeschikte bouwkwaliteit, of om welke reden dan ook niet toe te schrijven aan de installatie zelf, zijn niet aansprakelijk voor het bedrijf. Dit omvat voor elke aardverschuiving, orkaan, overstroming of natuurlijke gebeurtenis die schade kan veroorzaken aan de geïnstalleerde goederen.

10.4 Na levering gaat het risico van de Goederen volledig over op de Koper.

10.5 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de staat van de goederen bij levering te controleren en het bedrijf is niet aansprakelijk als een schriftelijke klacht niet binnen 3 dagen na levering bij het bedrijf wordt afgeleverd waarin het gebrek wordt vermeld.

10.6 Waar afmetingen aan het Bedrijf worden geleverd, wordt aangenomen dat deze afmetingen nauwkeurig zijn. Alle door het Bedrijf verstrekte tekeningen en interpretaties zullen door de Koper grondig worden gecontroleerd. Elk installatiefout als gevolg van door Koper opgegeven onnauwkeurige afmetingen of daardoor gemaakte kosten worden door Koper volledig aan het Bedrijf vergoed. Eventuele afwijkingen dienen schriftelijk te worden gemeld.

10.7 Wanneer goederen aan de koper worden geleverd voor zelfmontage, is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuiste behandeling, montage, schade of defecten veroorzaakt door de koper of een bedrijf dat optreedt namens de koper.

10.8 Wanneer verdere bedrijfsbezoeken vereist zijn om ofwel te onderzoeken of te inspecteren zonder schuld van het bedrijf, kan er een vergoeding in rekening worden gebracht.

10.9 Redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het bedrijf of zijn vertegenwoordigers toegang heeft tot levering van het product, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Normen

11.1 Geleverde goederen zullen van normale commerciële kwaliteit zijn of de kwaliteitsnorm die gebruikelijk is voor het soort bestelde goederen of zoals schriftelijk gespecificeerd door het bedrijf.

11.2 Er wordt geen garantie gegeven of geïmpliceerd met betrekking tot de geschiktheid of geschiktheid voor het beoogde doel van de goederen, al dan niet bekend bij het bedrijf. Het bedrijf geeft geen garantie op specifieke keldertemperaturen die haalbaar zijn vanwege verschillende geografische, fysische en geologische factoren die de omgevingstemperatuur kunnen beïnvloeden. Normaal gesproken is 12-13 graden normaal haalbaar, maar niet gegarandeerd. Bron - https://core.ac.uk/download/pdf/33453718.pdf

11.3 Tenzij de Koper schriftelijk aan het Bedrijf heeft verzocht, mag redelijkerwijs worden aangenomen dat de Koper het nodige advies heeft ingewonnen met betrekking tot installatie- en veiligheidsnormen zoals vereist door Building Control en alle relevante wetgeving voor de vereiste Goederen.

12. Jurisdictie

12.1 Het contract wordt beheerst door Engels recht. De Koper valt bij het aangaan van de overeenkomst onder de bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

12.2 De kopjes van de voorwaarden worden alleen voor het gemak ingevoegd en hebben geen invloed op de constructie van deze voorwaarden.

13. Communicatie

13.1 Alle communicatie tussen de koper en het bedrijf moet schriftelijk zijn en met de hand worden afgeleverd, verzonden per vooruitbetaalde 1e klas post of per elektronische post.

13.2 Na aankoop kan het bedrijf af en toe marketingaanbiedingen verzenden die op elk moment kunnen worden afgemeld.

14. Overmacht

14.1 In het geval dat een van beide partijen wordt verhinderd om aan haar verplichtingen uit hoofde van dit contract te voldoen door redenen buiten haar wil, met inbegrip van maar niet beperkt tot oorlog, nationale noodsituaties, stakingen of natuurrampen, wordt de partij niet geacht haar verplichtingen niet te zijn nagekomen. onder dit contract.