PRIVACYBELEID
 

Dit privacybeleid beschrijft hoe Wines Cellars Limited ("wij" of "ons") gegevens over individuen verzamelt en verwerkt. We erkennen en gaan ermee akkoord dat alle verwerkte gegevens worden gedaan in overeenstemming met de Data Protection Act 1998 en vanaf 25 mei 2018, de General Data Protection Regulations (GDPR).

Om onze diensten te kunnen leveren, verzamelen en gebruiken we gegevens over individuen. Dit betekent dat we een 'gegevensbeheerder' zijn en dat we verantwoordelijk zijn voor het naleven van de gegevensbeschermingswetten. We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op onze verwerking van persoonlijke informatie. Als u vragen heeft over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het contactformulier

Lees ons privacybeleid zorgvuldig door aangezien het onze verzameling, gebruik, openbaarmaking, bewaring en bescherming van uw persoonlijke informatie beschrijft. Deze kennisgeving is van toepassing op elke website, applicatie of dienst die naar dit privacybeleid verwijst. Wanneer u ons uw persoonlijke informatie verstrekt op een van de manieren die in sectie 2 hieronder worden beschreven, gaat u ermee akkoord dat we deze kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken (a) om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen of (b) op basis van onze legitieme belang voor verwerking (dwz voor interne administratieve doeleinden of voor het opsporen of voorkomen van criminaliteit).

1. WIE WE ZIJN

Ons privacybeleid is van toepassing op alle aangeboden producten, toepassingen en diensten Wines Cellars Limited Bedrijfsnummer 08451914 Maatschappelijke zetel The Techno Center Puma Way Coventry CV1 2TT

2. HOE WE INFORMATIE VERZAMELEN

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, verzamelen we informatie over u en elke andere partij wiens gegevens u ons verstrekt wanneer u:

• Geef uw persoonlijke informatie rechtstreeks aan ons;

• online formulieren invullen; dit kan uw naam (inclusief bedrijfsnaam), adres, e-mailadres en telefoonnummer zijn. We kunnen u ook vragen om aanvullende informatie over u en uw voorkeuren te verstrekken;

• ons uw contactgegevens te verstrekken wanneer u zich registreert voor het gebruik van of toegang tot websites, applicaties of diensten die we beschikbaar stellen of wanneer u deze gegevens bijwerkt;

• neem offline contact met ons op, bijvoorbeeld per telefoon, fax, e-mail, post of persoonlijk.

• We verzamelen ook informatie wanneer u vrijwillig klantonderzoeken invult, feedback geeft en deelneemt aan wedstrijden.

We verzamelen ook informatie van uw apparaten (inclusief mobiele apparaten) en applicaties die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites, applicaties of services (we kunnen bijvoorbeeld het identificatienummer en type van het apparaat, locatiegegevens en verbindingsinformatie zoals statistieken op uw pagina verzamelen weergaven, verkeer van en naar de sites, verwijzings-URL, advertentiegegevens, uw IP-adres, uw browsegeschiedenis en uw webloggegevens) en we zullen uw toestemming vragen voordat we dit doen. We kunnen dit doen met behulp van cookies of vergelijkbare technologieën (zoals beschreven in sectie 6 hieronder).

Als u ons persoonlijke informatie over andere mensen verstrekt, moet u hen een kopie van dit privacybeleid bezorgen en toestemming verkrijgen wanneer we aangeven dat dit vereist is voor de verwerking van de informatie van die persoon in overeenstemming met dit privacybeleid.

3. HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, gebruiken we uw informatie om:

• alle informatie en diensten te verstrekken die u hebt aangevraagd;

• uw gebruik van producten en diensten die u ons hebt gevraagd te beheren en te beheren;

• onze relatie met u beheren (bijvoorbeeld klantenservice en ondersteunende activiteiten);

• u alle informatie te verstrekken die we u moeten sturen om te voldoen aan onze wettelijke of wettelijke verplichtingen;

• misdaad, illegale of verboden activiteiten opsporen, voorkomen, onderzoeken of corrigeren of om onze wettelijke rechten anderszins te beschermen (inclusief contact met regelgevers en wetshandhavingsinstanties voor deze doeleinden);

Onze website en services kunnen technologie bevatten waarmee we:

• specifieke informatie van uw apparaat of systemen die direct relevant zijn voor uw gebruik van de websites, applicaties of services te vergelijken met onze gegevens om ervoor te zorgen dat de websites, applicaties of services worden gebruikt in overeenstemming met onze eindgebruikersovereenkomsten en om eventuele problemen op te lossen;

• informatie verkrijgen over technische fouten of andere problemen met onze website, applicaties en diensten;

• informatie verzamelen over hoe u en gebruikers de functies van de functies van onze website, applicaties en diensten gebruiken; en

• statistische informatie verzamelen over het besturingssysteem en de omgeving van waaruit u toegang krijgt tot onze applicaties of services.

U kunt uw privacy-instellingen beheren in uw browser.

We kunnen onze communicatie met u volgen en opnemen, inclusief e-mails en telefoongesprekken. Informatie die we verzamelen, kan dan worden gebruikt voor trainingsdoeleinden, kwaliteit

zekerheid, om details vast te leggen over onze website, applicaties en diensten die u bij ons bestelt of waarover u ons vraagt, en om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen in het algemeen.

Mobiele data

We kunnen informatie verkrijgen via mobiele applicaties die u of uw gebruikers op hun mobiele apparaten installeren om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze website, applicaties of services of die u of uw gebruikers gebruiken om andere services te bieden met betrekking tot die mobiele applicatie (bijvoorbeeld om informatie te synchroniseren van onze applicatie of service met een dergelijke mobiele applicatie). Deze mobiele applicaties kunnen onze eigen mobiele applicaties zijn of die van derden. Als de mobiele applicatie van een derde partij is, moet u de privacyverklaring van die derde lezen, aangezien deze van toepassing is op uw gebruik van die mobiele applicatie van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke mobiele applicaties van derden en hun gebruik van uw persoonlijke informatie.

Mobiele applicaties kunnen ons informatie verschaffen met betrekking tot het gebruik van die mobiele applicatie door een gebruiker en het gebruik van onze applicaties en diensten waartoe toegang is verkregen via die mobiele applicatie. We kunnen dergelijke informatie gebruiken om de mobiele applicatie of onze eigen applicatie of services te leveren en te verbeteren. Zo kunnen activiteiten die binnen een mobiele applicatie worden ondernomen, worden geregistreerd.

U kunt de privacy-instellingen van onze mobiele applicatie op uw apparaat configureren, maar dit kan van invloed zijn op de prestaties van die mobiele applicatie en de manier waarop deze met onze applicaties en services samenwerkt.

4. DELEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met:

• partners en tussenpersonen, inclusief systeemaanbieders, die ons kunnen helpen om u de applicaties, producten, diensten en informatie te verstrekken die u hebt aangevraagd of waarvan wij denken dat die interessant voor u zijn;

• derden die worden gebruikt om betalingstransacties te vergemakkelijken, bijvoorbeeld verrekenkamers, verrekeningssystemen, financiële instellingen en begunstigden van transacties;

• derde partijen waar u een relatie met die derde partij heeft, en u heeft ermee ingestemd dat wij informatie verzenden (bijvoorbeeld sociale mediasites of andere externe applicatieproviders);

• de politie en andere derden of wetshandhavingsinstanties waar dit redelijkerwijs nodig is voor het voorkomen of opsporen van criminaliteit;

• een derde partij in het kader van een daadwerkelijke of bedreigde gerechtelijke procedure, op voorwaarde dat we dit wettelijk kunnen doen (bijvoorbeeld als reactie op een gerechtelijk bevel);

• een derde partij om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, inclusief wettelijke of regelgevende rapportage of het opsporen of voorkomen van onwettige handelingen;

• Overheidsdiensten waar rapportage verplicht is volgens de toepasselijke wetgeving;

• We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan elk lid van het Wines Cellars Limited-team.

5. MARKETING

Van tijd tot tijd kunnen we uw informatie gebruiken om contact met u op te nemen met details over onze applicaties, producten en diensten waarvan we denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. We kunnen uw informatie ook delen met onze groepsmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derde partijen zodat zij (of wij) contact met u kunnen opnemen met informatie over hun producten of diensten waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. Mogelijk willen wij of zij hiervoor telefonisch, per post of per e-mail contact met u opnemen. U heeft te allen tijde het recht om te voorkomen dat wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden. U kunt ook te allen tijde verzoeken dat wij uw informatie niet delen met derde partijen waarnaar in deze paragraaf wordt verwezen. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door uw contactvoorkeuren te selecteren op het punt waar u ons uw informatie op onze websites, applicaties of services verstrekt, via voorkeurscentra waartoe we u toegang geven of door ons een e-mail te sturen naar admin@winecellarpod.co.uk

6. UW INFORMATIE EN UW RECHTEN

Als u gevestigd bent binnen de EER of binnen een ander rechtsgebied met vergelijkbare wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u in bepaalde omstandigheden de volgende rechten:

• het recht om te horen hoe we uw informatie gebruiken en om toegang te krijgen tot uw informatie;

• het recht om uw informatie te laten corrigeren of te wissen of om beperkingen op te leggen aan het verwerken van uw informatie;

• het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, bijvoorbeeld voor directmarketingdoeleinden;

• het recht om alle informatie die u ons op geautomatiseerde basis hebt verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat naar u terug te sturen of rechtstreeks naar een ander bedrijf te sturen, indien technisch haalbaar ("dataportabiliteit");

• wanneer de verwerking van uw informatie is gebaseerd op uw toestemming, het recht om die toestemming in te trekken onder voorbehoud van wettelijke of contractuele beperkingen;

• het recht om bezwaar te maken tegen beslissingen op basis van de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief profilering; en

• het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbeschermingsaangelegenheden (bijv. In het VK, het Information Commissioner's Office).

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met admin@winecellarpod.co.uk. Zodra we uw identiteit hebben geverifieerd, zullen we de door u gevraagde informatie binnen 30 dagen verstrekken / wijzigen / verwijderen.

Als we informatie over u bevatten die onjuist is of als er wijzigingen zijn in uw gegevens, laat het ons dan weten zodat we onze gegevens nauwkeurig en up-to-date kunnen houden.

Als u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor doeleinden zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring intrekt, kunnen we u mogelijk geen toegang verlenen tot alle of delen van onze website, applicaties en services.

We bewaren uw persoonlijke informatie voor de duur van onze zakelijke relatie en daarna zolang als nodig en relevant is voor onze legitieme zakelijke doeleinden of als anderszins toegestane toepasselijke wet- en regelgeving. Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze op een veilige manier verwijderen (zonder verdere kennisgeving aan u).

7. WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING

We kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We zullen uw rechten onder deze privacyverklaring echter niet verminderen. We zullen deze privacyverklaring altijd bijwerken op onze website, dus probeer deze te lezen wanneer u de website bezoekt (de 'laatst bijgewerkte' referentie vertelt u wanneer we onze privacyverklaring voor het laatst hebben bijgewerkt).

8. Hoe lang bewaren we persoonlijke informatie?

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen opslaan zolang als redelijkerwijs nodig is om de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid te vervullen en om te voldoen aan onze regelgevende en / of wettelijke verplichtingen.

9. VEILIGHEID EN OPSLAG VAN INFORMATIE

We zullen uw informatie veilig houden door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. We zullen ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, maar we kunnen de veiligheid van uw informatie die wordt verzonden naar onze website, applicaties of services of naar andere websites, applicaties en services via een internet of vergelijkbare verbinding niet garanderen.

10. Cookies, analyse en verkeersgegevens

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Met de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kunnen we de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder het gebruik van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, om onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. Een websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft niet elke keer dat de website wordt bezocht toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt overgenomen door de website, en de cookie wordt dus opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

Onze klanten kunnen op elk moment het plaatsen van cookies via onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van hun gebruikte internetbrowser, en kunnen dus permanent het plaatsen van cookies weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers.

Als een klant de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website bruikbaar.

Als u meer informatie over cookies nodig heeft, inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u ze kunt beheren, verwijderen en uitschakelen, gaat u naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org. Let op: dit zijn externe websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie op deze sites.

Als u besluit onze inhoud te delen met behulp van tools voor het delen van sociale media op onze Sites, krijgt u mogelijk cookies te zien van sites van derden zoals Facebook, Twitter of Google+. We hebben geen controle over hoe deze sites cookies gebruiken, dus u moet het eigen privacy- en cookiebeleid van de betreffende site raadplegen om te begrijpen hoe ze cookies gebruiken.

11. MEER INFORMATIE

Als u vragen heeft over hoe we omgaan met uw informatie, de inhoud van de kennisgeving of hoe u een kopie kunt krijgen van de informatie die we over u hebben, schrijf dan naar Data Protection Officer bij Wines Cellars Limited The Techno Center Puma Way Coventry of stuur een e-mail naar: admin @ winecellarpod. co.uk